European CommisionStížnosti Evropskému soudu pro lidská práva v angličtině a francouzštině jsou uvedeny zde ZDE

Vypořádání se s námitkami pro Evropskou komisi v roce 2015 je uveden ZDE
Commission of the European Communities   via     Zastoupení Evropské komice v ČR
(Attn: Secretary-General)                                      Evropský dům,  Jungmannova 24
Rue de la Loi 200,                                                 110 00 Praha 1
B-1049 Brussels                                          ¨          P.O.Box 811, 111 21 Praha 1
BELGIUM                                                               comm-rep-cz@ec.europa.eu


STÍŽNOST KOMISI EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ NA PORUŠENÍ PRÁVA SPOLEČENSTVÍ ČESKOU REPUBLIKOU

1.     Příjmení a jméno stěžovatele: Dušan Dvořák, MMCA, http://www.konopijelek.cz/

2.     Popřípadě zástupce: Open Royal Academy, http://openroyalacademy.eu/  

3.     Státní příslušnost: Česká republika,  http://medical-cannabis-cup.eu/

4.  Adresa nebo sídlo: Tylova 963/2, 779 00 Olomouc, Česká republika,   http://www.olomouc.eu/   

5.     Telefon/ email: + 420 774 723 261, openroyalacademy@gmail.com

 
6.     Oblast/odvětví a místa působnosti: nové a staré technologie, http://www.cannainsider.eu/


Specifikace: 
V případě stížnosti číslo 1): 

věda, výzkum, vzdělávání, lidská práva a obchod, http://cannabis-europe.eu/

V případě stížnosti číslo 2): 

zaměstnávání a sociální integrace znevýhodněných osob ohrožených sociálním vyloučením, http://art-language-factory.eu/  


7.     Členský stát či veřejný subjekt, který porušil právo Společenství: Česká republika, Slovensko, Polsko a další země protektorátu Böhmen und Groß Cannabis Mähren,  http://bolsevici.blogspot.cz/


V případě stížnosti číslo 1) 

Nejvyšší a Ústavní soud ČR, ministerstvo spravedlnosti, vnitra, ministerstvo zdravotnictví,  lidských práv a životního prostředí,  http://onfam.eu/

V případě stížnosti číslo 2) 

Ministerstvo zahraničí, školství, financí, obchodu a průmyslu, pro místní rozvoj, práce a sociálních věcí, zemědělství atd, http://sanitas-animae.eu/  


8.      Co nejpodrobnější popis skutečností vedoucí k podání stížnosti:
V případě stížnosti číslo 1)
Jako Capo di Tutti CannabisTherapy jsem kromě Střediska prevence, léčby a rehabilitace v Olomouci a výzkumnické farmy v Evropě u Ospělova také zakladatelem Edukativní konopné kliniky v Praze na Žižkově (založily nevládní organizace Ateliér ALF,o.s., Konopí je lék,o.s. a Art Language Factory,o.s.), jsem zakladatelem multidisciplinárního oboru Cannabisterapie a koordinátor mezinárodního výzkumu Cannabis is The Cure  « Konopí je lék » , http://konopi-je-lek.eu/
Jako pravděpodobně první na světě jsem s MUDr. Irinou Huberňákovou publikoval kazuistiku neamputace končetin díky Cannabis unguentum (konopné masti) u tzv. diabetické nohy a řady dalších někdy i 100% úspěšných léčebných zákroků, zejména u neurodegenerativních a onkologických onemocnění. 
Za vzdělávání v léčbě konopím jsem obdržel cenu signovanou českým premiérem Janem Fischerem (2009). Viz reference Národního koordinátora Úřadu vlády ČR a dalších na http://konopijelek.blogspot.cz/  
Od roku 2000 se u Ministerstva zdravotnictví marně domáhám vydání povolení k pěstování konopí s obsahem nad 0,3% THC k vědeckovýzkumným, edukativním a terapeutickým účelům, neboť dle českého trestního práva se trestného činu se dopustí ten, kdo pěstuje a zpracovává konopí bez povolení. 
Po 11 letech marných žádostí vydalo MZ ČR v roce 2011 rozhodnutí, že povolení nemůže vydat, protože údajně český právní řád povolení k pěstování Cannabis nezná, což není pravdou, neboť polovolení pěstování Cannabis nad 0,3% THC uvádí trestní právo (kdo neoprávněně - bez povolení .... bude potrestán až ...).  
Když však v roce 2006 a 2008 český Nejvyšší soud rozhodl, že občané k pěstování a zpracování konopí k léčbě žádné povolení nepotřebují, založil jsem v roce 2008 s dalšími odborníky na základě zákona o sdružování občanů odbornou společnost Konopí je lék, o.s. řádně 7.8.2008 registrovanou u Ministerstva vnitra, která má v poslání společnosti uveden vědecký výzkum léčivých látek konopí, terapii a edukaci a vytváření standardů dobré praxe (za tvorbu standardů kvality jsem obdržel cenu bývalého eurokomisaře Vladimíra Špidly, 2002). 
Přes verdikty Nejvyššího soudu jsou však občané stejně jako já a má rodina i nadále trestně stíháni, protože povolení k pěstování konopí s obsahem nad 0,3% THC žádný úřad nevydává a podle tvrzení našich úřadů se mají občané v rozporu s presumpcí neviny vyvinit u soudu jako nějací zločinci a řada občanů byla díky tomuto zdravotně zmrzačena, zneuctívána a také uvězněna. 
Přestože od roku 2008 marně žádám/-e vládu, parlament a policii o spolupráci a máme celkem 8 úřady neřešených stížností na nerealizovanou policejní ochranu u policejního prezidenta a vlády a pěstování konopí státním orgánům předem oznamujeme, každý rok od roku 2009 – 2011 policie na příkaz státního zastupitelství a se souhlasem soudu konopí na výzkumnické farmě léčivých genetik konopí v Ospělově, která je majetku naší rodiny, znehodnotí včetně léčivých přípravků pro výzkum (masti, tinktury) a mne, členy naší rodiny a další členy odborné společnosti a osoby zapojené do výzkumu kriminalizuje jako zločince s návrhem trestní sazby až 10 let nepodmíněně, byť jednáním orgánů činných v trestním řízení dochází k předčasným úmrtím, zdravotnímu poškození, ztrátě na právech, cti a majetcích nevinných občanů zapojených do mezinárodního výzkumu „Konopí je lék“, což však policie odmítá šetřit a soudy a státní zastupitelství toto odmítají policii nařídit, viz http://vlada-cr.blogspot.cz/  
Byl jsem za úrodu konopí z výzkumnické farmy v Ospělově podmíněně odsouzen na 3 roky, za úrodu 2010 jsem obžalován a čekám obvinění za úrodu 2011, která byla rovněž znehodnocena včetně masti, tinktur atd. 
Nejvyšší soud mé dovolání zamítl a neobrátil se s předběžnou otázkou na Evropský soud, přestože došlo rovněž k porušení evropské práva a mezinárodních úmluv, což uvádím v bodě 9. Ústavní soud pak toto nezákonné jednání Nejvyššího soudu potvrdil a vědomě nepravdivě uvedl, že Nařízení ES jednoznačně přikazuje transponovat výrobu konopí jako léku do zákona o návykových látkách,  zákona o svobodném přístupu k informacím a zákona o zdraví lidu. 

V případě stížnosti číslo 2)  

Na nehospodárné využívání fondů EU a porušování pětileté udržitelnosti projektů financovaných z Evropského sociálního fondu (ESF), korupci na ministertsvu práce a sociálních věcí a školství jsem upozorňoval jako ředitel nevládní organizace Art Language,o.s. již v roce 2005 v dopise podepsaném desítkami dalších nevládních organizací vládě http://ngos.sweb.cz/   
Na Den lidských práv 10.prosince 2008 jsem z důvodů cílené státem řízené likvidace neústavních typů zdravotně –sociálních služeb a mrhání veřejnými prostředky a zejména pak prostředky EU inicioval celorepublikovou stávku pracovníků ve zdravotně sociálních službách BED IN (připojilo se cca 10 tisíc občanů v desítkách měst a obcí ČR). 
K věci samé a předmětu stížnosti: Na základě výzvy k předkládání veřejněprospěšných projektů zaměřených na veřejné služby zaměstnanosti financované z Evroského sociálního fondu a rozpočtu ČR a specificky zaměřené na integraci sociálně vyloučených osob (v gesci Úřadu prce hlavního města Prahy) jsem v roce 2006 jako ředitel nevládní organizace Art Language,o.s. společeně s dalšími nevládními organizacemi a partnery jako Konto Bariéry, Česká unie pro podporované zaměstnávání a dalšími vybudoval na základě projektové nabídky vzniku bezbariérové školy číslo CZ.04.3.07/2.1.01/2078 první českou bezbariérovou školu pro dospělé Ateliér ALF v Praze na Žižkově, která byla velmi úspěšná a pomohla stovkám znevýhodněných  a handicapovaných osob získat vzdělání nejen v počítačové gramotnosti, ale absolventi především získali práci a škola prokázala vysokou finanční efektivitu. 
Celkem bylo na vybudování a dvouletý provoz bezbariérové školy vyčleněno více než 40.000 Euro a nákladová hodina na jednu osobu včetně nákladů na vybudování školy byla necelých 10 Euro na osobu. Například Olomoucký kraj v roce 2009 realizoval za peníze ESF projekt školení jak čerpat fondy EU a nákladová hodina byla téměř 200 Euro na osobu a školení probíhala až po 200 osobách součaně ! Ateliér ALF naopak realizoval u těžce handicapovaných spoluobčanů rovněž individální výuku, která byla zahrnuta v uvedené ceně do 10 Euro. 
22. - 23.dubna 2009 byla první česká bezbariérová škola pro dospělé Ateliér  ALF jako doklad úspěšné reformy terciálního školství a efektivní veřejné služby uvedna na konferenci ministrů práce a socálních věcí Evropské unie v Praze v hotelu Diplomat mezi příklady dobré praxe projektů financovaných z Evropské unie a auditorská společnost Ernst & Young a Schwab Foundation mne v roce 2008 a 2009 nominovaly na finalistu soutěže Podnikatel roku v kategorii Sociálně prospěšný  podnikatel. 
Avšak české státní orgány v roce 2008 po ukončení grantového způsobu financování Ateliéru ALF z prostředků ESF absolutně popřely a dosud stále popírají evrospskou směrnici o pětileté udržitelnosti projektů financovaných z EU a Úřad práce hlavního města Prahy (garant programu JPD) odmítl proplácet akreditované a úspěšné rekvalifikační kurzy a škola se měla podle úředníků úřadu práce začít chovat jako standardní komerční subjekt na trhu se vzděláváním, které však bylo současně zcela zdevalvováno dotacemi na nové a nové výzvy ESF ke vzdělávání. 
Financování provozu Ateliéru ALF otevřeného jako jediné pracoviště v ČR současně také lidem těžce zdravotně handicapovaným a chudým státní orgány zcela přehodily na nevládní neziskovou organizaci Art Language,o.s., jako by šlo o komerční službu, kterou si mají lidé se znevýhodněním v době své nezaměstnanosti sami uhradit ze svého. 
Apelovali jsme na příslušné odpovědné úřednáky, ministry, vládu a parlament, uvedli jsme, že jsme vyčerpali úvěr 4.000 Euro na provoz, že nás banka zažalovala a státní orgány jsou k pětileté udržitelnosti zcela lhostejné a do července 2010 jsme školu provozovali a financovali také z rodinných úspor a darů přátel a sponzorů, ale v roce 2010 jsme provoz Ateliéru ALF museli z důvodů vleklé finanční krize ukončit. 
V prostorách Ateliéru ALF jsme díky darům přátel a pražského magistrátu vybudovali v roce 2010 mezinárodní vědeckovýzkumné pracoviště Edukativní konopná klinika, které české státní orgány rovněž zlikvidovaly. 
České státní orgány nám před podáním projektové nabídky bezbariérové školy tvrdily, že výzva ESF se týká projektů s finanční udržitelností 5 let, když jsme na této pětileté udržitelnosti trvali a dokládali, že jsme školu nevybudovali z rozmaru a řádně a efektivně ji spravovali, úřady toho nedbaly a dále vypisovaly nové a nové výzvy a již vybudované kapacity a služby zcela vědomě a záměrně likvidovaly.


Případ Ateliéru ALF je jen jedna z mnoha set zlikvidovaných moderních vzdělávacích a integračních služeb, které český stát k plnění politiky sociálně znevýhodněných osob nejprve za prostředky EU podpořil k realizaci, ale jejich finanční udržitelnost absolutně nezajistil a samotní ministři práce a sociálních věcí Nečas (2009), Šimerka (2010) a Drábek (2011) podávali v interpelacích poslancům a občanům zcela protichůdné informace, co to znamená « Udržitelnost projektů ESF».  
Podle první dvou ministrů ve finančním období 2002 - 2006 nebyla « udržitelnost projektů » vůbec řešena, podle ministra Drábka se týkala jen projektů, které vytvořily pracovní místa, přičemž jen na zaměstnaneckých poměrech pracovníků Ateliéru ALF jsme vytvořili 7 pracovních míst včetně tří pracovních míst pro sociální pracovníky, kteří byli v dané době plošně podporování z fondů ESF jako vysoce ohrožená pracovní skupina na trhu práce.
Státní orgány nám však odmítají za naše služby zaplatit a způsobily nám finanční škody cca 15 tisíc Euro a právní ohrožení žalobou banky na vyčerpaný a nesplacený úvěr na provoz Ateliéru ALF. 

9.     Pokud možno, uveďte co nejpřesněji předpisy Společenství, o nichž se stěžovatel domnívá, že byly dotčeným členským státem porušeny:

V případě stížnosti číslo 1)  

ČR porušila čl. 34 Smlouvy o fungování EU a Směrnici 98/34 ES, neboť na mou osobu a členy řádně registrované odborné společnosti Konopí je lék, o.s. aplikuje předpis (zákon č. 167 /1998 Sb., o návykových látkách), který u Společenství nebyl notifikován, ačkoliv notifikován měl být.  
ČR také porušila čl. 267 Smlouvy o fungování EU, neboť Nejvyšší soud odmítl položit předběžnou otázku Evropskému soudnímu dvoru EU, ačkoliv měl, neboť daná právní otázka nebyla vůbec jasná, naopak byla velice sporná z pohledu, jak NS rozhodl a že se interpretace soudu ve věci notifikace dle 98/34 ES zásadně lišila od interpretace vlády a ministerstva zdravotnictví a byly obě, dle našeho názoru, mylné. 
Dále pak jednotlivá ministerstva vnitra a spravedlnosti a orgány justice absolutně a systémově porušují základní lidská práva garantovaná evropskou Chartu zakladnich práv EU a Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, vyhlášená pod č. 209/1992 Sb., Evropskou sociální chartu, vyhlášenou pod č. 14/2000 Sb., nebo celosvětové Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, vyhlášené pod č. 120/1976 Sb., stejně jako české státní orgány popírají pravidla volného obchodu a nestranění monopolům a korporacím, když státní orgány občanům v rozporu s vedikty Nejvyššího a Ústavního soudu (2006, 2008) v rozporu s úmluvami a ústavním pořádkem naší země tvrdí, že musí občané nejprve vybudovat nákladné laboratoře a provozy jako nějaká farmaceutická firma, pak získat povolení k zacházení s Cannabis nad 0,3 % THC od ministerstva zdravotnictví a MZ ČR jim dle zcela svévolného rozhodnutí povolí/nepovolí dovézt ze zahraničí (asi míněno Holandsko a Španělsko) Cannabis k léčbě, vědě, výzkumu a edukaci a obchodu s léčivými přípravky s Cannabis nad 0,3 % THC. 

V případě stížnosti číslo 2)  

Bylo porušeno Nařízení Rady Evropského společenství 1260/1999 ze dne 21. června 1999 a 1083/2006 ze dne 11. července 2006, zejména pak články 57 a 98.

10.     Případně uveďte finanční program Společenství, z něhož má nebo může mít dotčený členský stát prospěch v souvislosti se skutečnostmi, které vedly k podání stížnosti:

V případě stížnosti číslo 1 + 2) 

Např. opatření Evropského sociálního fondu pro aglomeraci Prahy JPD, projektová nabídka Art Language,o.s.,  číslo CZ.04.3.07/2.1.01/2078 a řada dalších strukturálních podpor EU od roku 1996

11. Podrobnosti o kontaktech, které již mezi vámi a útvary Komise proběhly:

V případě stížnosti číslo 1) 

Moji rodiče, občané České republiky, podali 17.listopadu 2011 žádost Evropské komisi k zastavení páchání zločinů proti lidskosti. Byl jsem vedoucím kolektivu celé zprávy, viz http://www.konopijelek.cz/Evropskekomisi/pdf.pdf - zatím bez odpovědi, urgováno z mé strany 10.ledna 2012 a následně jsem se dozvěděl o tomto způsobu podání stížnosti EK.   

V případě stížnosti číslo 2) 

V roce 2009 jsem zaslal stížnost Evropské komisi k rukám předsedy komise,viz www.atelier-alf.eu  - bez odpovědi. Následně jsem zaslal podnět k šetření protikorupčnímu orgánu OLAF, neboť Ateliér ALF mohl poskytnout důkaz systémového nehospodárného a protiprávního používání veřejných prostředků EU a porušování směrnice pětileté udržitelnosti, avšak OLAF v roce 2010 rozhodl věc nešetřit, viz www.atelier-alf.eu  


12.  Podrobnosti o kontaktech, které již proběhly mezi vámi a ostatními orgány a subjekty Společenství: 

 Phare, Palmif, Swif, Leonardo, ESF atd. od roku 1996, viz Finanční správa ČR
 

13.      Podrobnosti o kontaktech, které již proběhly mezi vámi a vnitrostátními orgány

13.1   Správní kroky: podnikl jsem ve věci stížnosti číslo jedna a dva se členy rodiny, kolegy a nevládních organizací, které založily Edukativní konopnou kliniku (viz žádost Evropské komisi k zastavení zločinů proti lidskosti, příloha 2) stovky správních úkonů, z těch nejdůležitějších vyjímám

V případě stížnosti číslo 1 a 2 zákonodárcům a ústavním činitelům)  

Zpráva a jednání Sociálního výboru parlamentu 6. dubna 2011, který jednání státních orgánů a nemožnost dovolat se právního řešení pouze vzal na vědomí a vůbec nic v předmětných bodech stížnosti pro občany nevykonal. 
Nebo interpelace poslanců ministra práce a socálních věcí Šimerky ve věci Ateliéru ALF v roce 2009, kterému však úředníci podali o Ateliéru ALF v odpovědi na interpelaci naprosto nepravdivé informace ve věci udržitelnosti a finanční efektivity Ateliéru ALF, což lze dohledat z monitorovaích zpráv pravidelně podáváných MPSV v průběhu realizace grantu ESF
Dále lze doložit interpelaci ministryně zdravotnictví Juráskové poslanci v roce 2010, která však nepravdivě odpověděla, že se občané mohou konopím léčit již od roku 2009, o čemž lékaři a lékárnící vůbec nic nevěděli a dodnes neví a konopí bylo zcela záměrně a účelově nepravdivě zaměnováno za chemický dronabinol (THC),  avšak jak konopí k léčbě získat ministryně zdravotnictví zamlčela.


V případě stížnosti číslo 1) 
Stížnosti a návrhy zástupců zřizovatelů Edukativní konopné kliniky (nevládní organizace Ateliér ALF,o.s., Konopí je lék,o.s. a Art Language Factory,o.s.) a občanů zapojených do výzkumu « Konopí je lék » vládě,  parlamentu, policii, ministerstvu vnitra, spravedlnosti a zdravotnictví
V roce 2008 např. Parlamentu, vládě a prezidentovi společně s rozkladem mnohonásobného porušení lidských práv garantovaných ústavním zákonem 
V roce 2009 např. Žádosti a protesty tisíců nemocných očanů a rodinných příslušníku poslancům, aby nebyli kriminalizováni, když si pěstují k léčbě konopí  
V roce 2010 např. Další z legislativních návrhů http://www.konopijelek.cz/pdf/dsk.pdf
 
V roce 2011 např. Stížnost premiérovi a urgentní aplikace právního řádu demokratické zeme země Společenství, viz www.konopijelek.cz  sekce Dokumenty a studie


V příladě stížnosti číslo 2)


V roce 2008 komunikace s úřadem práce vě věci zajištění udržitelnosti Ateliéru ALF a marné žádosti o jednání s vedoucí odboru MPSV 
V roce 2009 odpověď ministra a premiéra na žádost o zajištění uržitelnosti Ateliéru ALF
V roce 2010 odmítnutí nabídky rekvalifikačních kurzů Ateliéru ALF a zamítnutí úhrady prostředků vložených Ateliérem ALF na udržitelnost školy ministrem práce a sociálních věcí Šimerkou a apel poslancům a poslankyním parlamentu, http://www.konopijelek.cz/pdf/Vazena%20pani%20poslankyne_.pdf
 


13.2   Využití vnitrostátních soudů nebo jiných postupů:

V případě stížnosti číslo 1) 


Nejvyšší soud ČR zamítnutl mé dovolání a neobrátil se s předběžnou otázkou na Soudní dvůr EU, což judikatura zakazuje, že by snad šlo a přímo aplikovat Nařízení ES do zákona  http://pravnistat.blogspot.cz/  

V případě stížnosti číslo 2)  


Zamítnutí Policie ČR (se souhlasem státního zastupitelství) šetřit odpovědné pracovníky za zneužití funkce při správě svěřeného majetku a povinnost uhradit vzniklou škodu Ateliéru ALF, http://edicepetlice.blogspot.cz/  14. Uveďte veškeré dokumenty a důkazy, které lze na podporu stížnosti předložit:


·        7 stížnost policejnímu prezidentovi z roku 2011 na marně žádánou spolupráci a součinnost žádanou od roku 2008 a od roku 2009 nikdy nenaplněnou žádost o policejní ochranu dle § 2 zákona o policii u občanů zapojených do mezinárodního vědeckovýzkumného projektu « Konopí je lék » , http://pavel-zeman.blogspot.cz/

 
·        Dokumentární film Konopné pašije (40 minut, 2010) v produkci Ateliéru ALF pojednávající o kriminalizaci nemocných občanů léčicích se konopím, kteří se marně domáhají ústavou garantovaných práv, http://petrnecas.blogspot.cz/

·        Odpověď premiéra Petra Nečase z března a května 2011,  ve které premiér sděluje, že zákon o návykových látkách nespadá pod režim notifikace dle 98/34 ES a občané musí ke své léčbě používat pouze zboží farmaceutických firem jako předražený a minimálně účinný Sativex a výzkum je zákázán, protože ministerstvo zdravotnictví si nepřeje výsadbu konopí kvůli extrémně rozšéřeným kuřákům marihuany, http://dusandvorak.blog.respekt.ihned.cz/15.   Zachování důvěrnosti:
„Souhlasím s tím, aby Komise zveřejnila mou totožnost a totožnost členů Eurojustu ve styku s orgány členského státu, proti němuž se tato žádost podává, stejně jako zveřejnila totožnost nevládních organizací, kterých se stížnost týká.“

15. Místo, den a podpis stěžovatele či jeho zástupce: 

 
(Vysvětlení určené pro zadní stranu formuláře stížnosti)

Každý členský stát odpovídá za provádění práva Společenství v rámci svého právního systému (přijetí prováděcích opatření ve stanovené lhůtě, soulad a správné použití). Komise Evropských společenství má podle Smluv úkol zajistit správné používání práva Společenství. Proto v případě, že členský stát právo Společenství nedodrží, má Komise vlastní pravomoc (kroky pro případ porušení práva), jejímž prostřednictvím se může pokusit porušování práva ukončit, a případně může věc postoupit i Soudnímu dvoru Evropských společenství. Komise podnikne v reakci na stížnost pro porušení práva či na náznaky porušování, které zjistí sama, veškeré kroky, které považuje za vhodné.

Porušením se rozumí stav, kdy členský stát nesplní své závazky podle práva Společenství, ať již svým jednáním či opomenutím. Pojmem stát se rozumí členský stát, který porušuje právo Společenství, bez ohledu na stupeň správy, které lze porušení práva přisoudit (ústřední, regionální, místní).

Stížnost proti členskému státu může Komisi předložit kdokoli, přičemž stížnost se může týkat jakéhokoli opatření (zákona, správního předpisu či správního úkonu) či postupu, které stěžovatel považuje za neslučitelné s ustanoveními či zásadami práva Společenství. Stěžovatel nemusí prokazovat právní zájem na zahájení řízení. Nemusí ani prokazovat, že se jej porušení práva, na které se podává stížnost, podstatným způsobem a přímo dotýká. Aby byla stížnost přípustná, musí se týkat porušení práva Společenství členským státem. Je třeba si uvědomit, že o tom, zda je či není třeba podniknout ve věci stížnosti další kroky, mohou rozhodnout útvary Komise s ohledem na pravidla a priority stanovené Komisí pro zahajování a vedení řízení pro porušení práva.

Pokud se kdokoli domnívá, že některé konkrétní opatření (zákon, správní předpis nebo správní úkon) či správní postup se neslučují s právem Společenství, měl by před podáním stížnosti Komisi nebo souběžně s ní usilovat o nápravu prostřednictvím vnitrostátních správních či soudních orgánů (včetně vnitrostátních  i regionálních veřejných ochránců práv a/nebo pomocí dostupných rozhodčích a smírčích řízení). Komise doporučuje využití těchto vnitrostátních prostředků k nápravě, ať již správních, soudních či jiných, ještě před podáním stížnosti Komisi, a to s ohledem na výhody, které mohou stěžovateli přinést.

Stěžovatelé, kteří využijí prostředků k nápravě na vnitrostátní úrovni, budou obvykle moci uplatnit svá práva přímější a osobnější cestou (např. ve formě soudního příkazu správnímu orgánu, zrušení rozhodnutí na vnitrostátní úrovni či přiznání odškodnění) než v případě, že se Komisi podaří úspěšně zahájit řízení pro porušení práva, které může navíc trvat delší dobu. Před tím, než Komise postoupí věc Soudnímu dvoru, má povinnost několikrát se s dotčeným členským státem úřední cestou spojit a pokusit se porušování práva ukončit.Veškeré závěry Soudního dvora týkající se porušování práva navíc nemají žádný přímý vliv na práva stěžovatele, neboť nejsou určeny pro vyřešení jednotlivých případů. Pouze zavazují členské státy k tomu, aby dodržovaly právo Společenství. Proto je třeba, aby veškeré nároky na odškodnění jednotlivců předkládali stěžovatelé vnitrostátním soudům.

Stěžovatel má následující správní záruky:

a)      Poté, co generální sekretariát Komise stížnost zaregistruje a shledá přípustnou, přidělí jí úřední číslo jednací. Následně bez prodlení zašle stěžovateli vyrozumění, které obsahuje uvedené číslo jednací, které je třeba používat ve veškeré budoucí korespondenci. Ovšem samotné přidělení úředního jednacího čísla neznamená, že proti dotčenému členskému státu bude zahájeno řízení pro porušení práva.

b)      Pokud útvary Komise vznesou protest u orgánů členského státu, jehož se stížnost týká, budou se řídit volbou, kterou stěžovatel uvedl v bodě 15 tohoto tiskopisu.

c)       Komise bude usilovat o to, aby o podstatě věci (zda zahájit řízení pro porušení práva či případ uzavřít) rozhodla do dvanácti měsíců od doby, kdy generální sekretariát stížnost zaregistroval.

d)      Pokud se příslušný odbor rozhodne navrhnout Komisi uzavření případu, bude o tom stěžovatele s předstihem informovat. Útvary Komise budou stěžovatele rovněž průběžně informovat o průběhu případného řízení pro porušení práva.


***